About Me

My photo
bintulu, sarawak, Malaysia

TEmA

Pages

Total Pageviews

Powered by Blogger.

Follow by Email

Popular Posts

Friday, 30 September 2011

FaLsAfAh PeNdIdIkaN KeBaNgSaaN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang beterusan
kearah memperkembangkan lagi potensi individu secara                          
 menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang                          
 seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani,emosi dan                             
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan.Usaha in adalah bagi melahirkkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,berketerampilan,berakhlak mulia,bertanggungjawab dan
 berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member
 sumbangan terhadap keharmonian dan
 kemakmuran masyarakat dan Negara.

No comments:

Post a Comment